عيوب انكساري كدامند؟

عيوب انكساري اشكالاتي هستند كه در سيستم اپتيكي چشم وجود داشته و باعث ميشوند كه انكسار نور بطور طبيعي اتفاق نيفتد و در نتيجه تصوير واضحي از اشياء بر روي شبكيه تشكيل نشود. اين اشكالات شامل نزديك‌بيني، دوربيني، آستيگماتيسم و پيرچشمي ميباشند و معمولاً با عينك قابل اصلاح هستند.

نزديك بيني:

در اين عارضه، شخص بدون عينك اشياء نزديك را بخوبي مي‌بيند و براي ديدن اشياء دور دچار مشكل است. در اينحالت تصوير اشيائي كه در فاصلة بينهايت (دورتر از 6 متري) هستند در جلوي شبكيه تشكيل ميشود و بمحض اينكه اشياء به چشم نزديك شدند تصوير آنها نيز به عقب رفته و به شبكيه نزديك ميشود و در نهايت روي شبكيه مي‌افتند. در اين افراد قدرت انكساري چشم زياد بوده و براي كاهش قدرت انكساري چشم از لنزها و عينك‌هاي منفي استفاده ميگردد. لذا شمارة عينك تجويزي آنها منفي ميباشد. مثلاً 1- ديوپتر يا 10- ديوپتر

دوربيني:

حالتي است كه قدرت انكساري چشم كمتر از حد طبيعي مي‌باشد. لذا شعاع هاي نوري از شيئي كه در فاصلة دور قرار دارد بجاي اينكه بر روي شبكيه متمركز شوند در پشت شبكيه تمركز مي‌يابند و فرد تصوير اشياء دور را تار مي‌بيند. هرچه شيئي به چشم نزديكتر ميشود تصوير آن نيز از شبكيه دورتر شده و وضوح تصوير اشياء نيز كمتر ميشود. لذا فرد دوربين نه‌تنها اشياء دور را بخوبي نمي‌بيند بلكه در ديدن اشياء نزديك نيز مشكل بيشتري دارد. با اين وصف دوربيني بمعناي آن نيست كه فرد دور را بخوبي مي‌بيند

. البته بايد دانست كه در دوربيني وضوح اشياء بستگي به سن فرد و در نتيجه قدرت تطابق او دارد. هرچه سن فرد پائين‌تر باشد قدرت تطابق او بيشتر بوده و لذا، حتي اگر دوربين باشد، ميتواند با انجام تطابق، قدرت انكساري چشم خود را بالا ببرد و تصوير را بوضوح بر روي شبكيه خود متمركز نمايد. در كودكان حتي درجات بالائي از دوربيني قابل تحمل و جبران هستند.

براي اصلاح دوربيني از عينك‌هاي مثبت استفاده ميشود، مثلاً 2+ ديوپتر.

تطابق:

عبارت است از تغيير قدرت انكساري چشم، بطوريكه هرچه شيئي به چشم نزديك ميشود، چشم نيز با تغيير انحناي عدسي، قدرت انكساري خود را افزايش داده و تصوير را به جلو منتقل ميكند تا نهايتاً روي شبكيه متمركز شود. اين حالت شبيه “فوكوس كردن” در دوربين عكاسي است. اين پديده به افراد سالم و نيز افراد دوربين كمك ميكند كه اشياء نزديك را نيز فوكوس نمايند. افراد نزديك‌بين معمولاً براي ديدن اشياء نزديك نياز به تطابق ندارد (البته بستگي به شماره چشم نيز دارد) و حتي تطابق ممكن است به ضرر آنها تمام شود. در افراد مسن، قدرت تطابق كاهش يافته و يا كاملاً از بين ميرود و لذا افراد مسن دور را بخوبي مي‌بينند و براي ديدن نزديك نياز به عينك دارند. اين پديده را پيرچشمي يا. Presbyopia ميگويند

براي درمان پيرچشمي نيز از لنزهاي مثبت استفاده ميگردد ولي اين افراد بايستي براي ديدن دور عينك خود را از چشم بردارند و يا از عينك هائي كه بيش از يك كانون دارند استفاده كنند.

آستيگماتيسم چيست؟

معمولاً يك عدسي، شكلي كاملاً كروي و منظم دارد و محورهاي مختلف آن داراي قدرت انكساري يكسان هستند، مانند عدسي‌هاي دوربين‌هاي عكاسي و يا ذره‌بين‌هاي معمولي. در اين حالت اگر نوري از منشاء بينهايت به عدسي تابانده شود تصوير آن در پشت عدسي و در يك نقطة كه فاصلة كانوني آن است متمركز ميشود. به اين عدسي‌ها عدسي‌هاي كروي يا Sphere ميگويند. حالا اگر يك عدسي داشته باشيم كه سطح آن شبيه تخم مرغ باشد از حالت كروي خارج شده و به يك حالتي تبديل ميشود كه اصطلاحاً به آن سطح Toric ميگويند و لذا اين عدسي داراي آستيگماتيسم يا سيلندر است. در اين عدسي، قدرت دو محور اصلي آن متفاوت است. مثلاً محور 90 درجة آن يك انحناء و يك قدرت دارد و محور 180 درجة آن انحناء و قدرت ديگر. مانند سطح تخم مرغ كه انحناي يكطرف آن بيشتر از انحناي طرف ديگر آن است.

اگر منبع نوري به اين عدسي‌ها بتابد بجاي اينكه تصوير آن در يك نقطه تشكيل شود، نورها در دو نقطه متمركز ميشوند. يك نقطه با تصوير نزديكتر به عدسي تشكيل ميشود كه مربوط به محوري است كه قدرت بيشتري دارد و يك تصوير دورتر از آن تشكيل ميشود و مربوط به محوري است كه قدرت كمتري دارد. قرنيه انسان نيز ممكن است چنين حالتي داشته باشد، يعني بجاي اينكه انحناي آن شبيه يك كره باشد (مثلاً توپ پينگ پنگ)، شبيه يك تخم مرغ است. اين عارضه باعث عدم شفافيت تصوير اشياء در چشم ميشود. براي اصلاح اين عارضه نيز از لنزها و عينك‌هايي استفاده ميشود كه قدرت آنها درست معكوس قدرت قرنيه باشند. اينگونه عينك‌ها را اسفروسيلندريكال و يا Toric ميگويند. لذا اين عدسي‌ها داراي دو جزء بوده،‌ يك جزء اسفر و يك جزء سيلندر و بصورت زير نشان داده ميشوند:

-1.00-2.00X180 و يا -2.00-3.00X180

      صفحه بعد

 
Copyright (c) 1399/08/04 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا