بيمه خدمات درماني     بيمه تامين اجتماعي
بيمه دانا   بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح  
بيمه كارآفرين (كمك رسان)    بيمه آتيه سازان  

بانك صادرات

  بيمه ايران  
بيمه معلم   بيمه آسيا  
بيمه صدا و سيما       
   
 
نام بيمه طرف قرارداد خدمات تحت پوشش توضيحات
بيمه نامين اجنماعي ويزيت چشم پزشكي با ارايه دفترچه بيمه داراي تاريخ اعتبار
بيمه خدمات  درماني ويزيت چشم پزشكي با ارايه دفترچه بيمه داراي تاريخ اعتبار
بيمه خدمات  درماني نيروهاي مسلح ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ

با ارايه دفترچه بيمه داراي تاريخ اعتبار

با دريافت  فاكتور و مدارك مربوطه  و ارايه به بيمه

با دريافت  صورتحساب و مدارك مربوطه  و ارايه به بيمه ، در صورت  تاييد شماره چشم توسط پزشك معتمد بيمه
بيمه بانك صادرات ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ

با ارايه دفترچه بيمه داراي تاريخ اعتبار

با ارايه دفترچه بيمه داراي تاريخ اعتبار

دريافت معرفي از كلينيك و ارايه به بيمه ، در صورت تاييد بيمه تحويل معرفي نامه مبلغ دار بيمه به كلينيك
بيمه صدا سيما ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ

با ارايه دفترچه بيمه داراي تاريخ اعتبار

با ارايه دفترچه بيمه داراي تاريخ اعتبار

دريافت معرفي از كلينيك و ارايه به بيمه ، در صورت تاييد بيمه تحويل معرفي نامه مبلغ دار بيمه به كلينيك
بيمه دانا ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ


با ارايه دفترچه بيمه دانا داراي تاريخ اعتبار

با ارايه دفترچه بيمه دانا داراي تاريخ اعتبار، در غير اينصورت به شرط تاييد بيمه با دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه

دريافت معرفي از كلينيك و ارايه به بيمه ، در صورت تاييد بيمه تحويل معرفي نامه مبلغ دار بيمه به كلينيك
بيمه ايران
ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ

با ارايه دفترچه بيمه مجتمع فولاد مباركه داراي تاريخ اعتبار

با ارايه دفترچه بيمه مجتمع فولاد مباركه داراي تاريخ اعتبار، در غير اينصورت به شرط تاييد بيمه با دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه

دريافت معرفي از كلينيك و ارايه به بيمه ، در صورت تاييد بيمه تحويل معرفي نامه مبلغ دار بيمه به كلينيك
بيمه معلم 
ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ

دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه در صورت تاييد توسط بيمه

دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه در صورت تاييد توسط بيمه

دريافت معرفي از كلينيك و ارايه به بيمه ، در صورت تاييد بيمه تحويل معرفي نامه مبلغ دار بيمه به كلينيك
بيمه كارآفرين (كمك رسان)
ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ

دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه در صورت تاييد توسط بيمه

دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه در صورت تاييد توسط بيمه

دريافت معرفي از كلينيك و ارايه به بيمه ، در صورت تاييد بيمه تحويل معرفي نامه مبلغ دار بيمه به كلينيك
بيمه آتيه سازان
ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ

دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه در صورت تاييد توسط بيمه

دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه در صورت تاييد توسط بيمه

دريافت معرفي از كلينيك و ارايه به بيمه ، در صورت تاييد بيمه تحويل معرفي نامه مبلغ دار بيمه به كلينيك
بيمه آسيا
ويزيت

عكس و آزمايشات

اعمال ليزيك - UVX - رينگ

دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه در صورت تاييد توسط بيمه

دريافت فاكتور از كلينيك و ارايه به بيمه در صورت تاييد توسط بيمه

دريافت معرفي از كلينيك و ارايه به بيمه ، در صورت تاييد بيمه تحويل معرفي نامه مبلغ دار بيمه به كلينيك
   
 

 

نكته :

در صورتي كه بيمه شما شامل هيچ يك از بيمه هاي طرف قرارداد كلينيك نباشد ميتوانيد با دريافت صورتحساب و كپي مدارك مورد نيازاز كلينيك وارايه به بيمه طرف قرارداد خود به شرط تاييد توسط بيمه نسبت به دريافت هزينه هاي پرداحتي اقدام نماييد.

 

 

 
Copyright (c) 1399/08/04 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا